Bostadsbidrag

Räkna ut ditt preliminära bostadsbidrag via denna länk!

Barnfamiljer kan få bostadsbidrag. Ungdomar som fyllt 18 men inte 29 år kan också få bostadsbidrag även om de inte har barn. Hur stort bidrag du kan få beror bland annat på

 • hur många personer som bor i hushållet
 • hushållets inkomst
 • bostadskostnaden
 • bostadsytan

Bidraget består av två delar, dels ett bidrag för bostadskostnaden, dels ett särskilt bidrag för hemmavarande barn.

Bostadsbidrag För Barnfamiljer

Barnfamiljer med hemmavarande barn kan få bidrag för bostadskostnaden och ett särskilt bidrag för barn. En förutsättning för att kunna få bostadsbidrag är att du bor och är folkbokförd i Sverige. I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för.

Hur stort bidrag du får beror bland annat på hur många ni är i familjen, hur mycket du tjänar, hur mycket du betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Bostadsbidraget består av bidrag för bostadskostnader, ett särskilt bidrag för de barn som bor hemma och ett umgängesbidrag för de barn som hemma ibland. Det särskilda bidraget för barn som bor hemma, kan du få om du har den rättsliga vårdnaden om barnet. Vid gemensam vårdnad kan du få det särskilda bidraget om barnet är folkbokfört hos dig.

Bostadsbidrag För Ungdomar

Ungdomar som fyllt 18 men inte 29 år och inte har barn kan få bidrag för bostadskostnaden. Hur stort bidrag du får beror på hur många ni är i hushållet, hur mycket du betalar för bostaden och hur stor bostaden är. Din inkomst före skatt påverkar också hur stort bidraget kan bli. Som inkomst räknas även 80 procent av studiebidraget.

Bostadsbidrag För Pensionärer, Bostadstillägg Till Pensionärer, BTP

Övergången från ett aktivt arbetsliv till ett liv som ålderspensionär innebär ofta att man får det litet sämre ekonomiskt än tidigare. Detsamma gäller för den som på grund av sjukdom tvingats sluta arbeta i förtid. I denna kärvare ekonomiska situation är ofta kostnaden för boendet betungande.

Bostadstillägg till pensionärer är en förmån som ersätter en del av dina kostnader för ditt boende. Bostadstillägg till pensionärer är ett inkomstprövat tillägg till din ålderspension eller din sjuk- eller aktivitetsersättning. Även du som har änkepension, särskild efterlevandepension, hustrutillägg, pension eller invaliditetsersättning från annat EES-land kan vara berättigad till bostadstillägg.

Om du har liten eller ingen pension kan du ha rätt till äldreförsörjningsstöd.

Bidrag Vid Värnplikt

När du gör värnplikt eller civilplikt kan du under vissa förutsättningar få familjebidrag i form av familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag. Dessa söker du hos Försäkringskassan.

Läs mer om dessa och andra förmåner som du kan få som totalförsvarspliktig på Pliktverkets webbplats.

Hur Bestäms Bostadsbidraget?

Bostadsbidraget är preliminärt och bestäms efter den inkomst som du uppskattar att du får under hela kalenderåret. Inkomsten anses lika fördelad på varje månad i kalenderåret.

Det slutliga bostadsbidraget bestäms i efterhand när skattemyndigheten har fastställt din inkomst för kalenderåret. Då jämförs det preliminära bidraget med det slutliga bidraget. Ditt slutliga bidrag beräknas då bland annat utifrån de inkomster som hämtats från taxeringen. Det betyder att det dröjer cirka två år från det att du ansöker om bidrag tills du får ett beslut om slutligt bostadsbidrag.

Om preliminärt bidrag har betalats ut och det var för lågt får du en tilläggsutbetalning med ränta. Har du fått för högt preliminärt bidrag måste du betala tillbaka det belopp du inte haft rätt till. Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket måste du dessutom betala en avgift.

Bostadsbidraget kan beviljas tidigast från och med ansökningsmånaden och som längst för tolv månader. Sedan måste du ansöka på nytt om bostadsbidrag. Bidraget betalas ut varje månad. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige för att kunna få bostadsbidrag. I regel ska du också vara folkbokförd i den bostad du söker bidrag för.

Ansökan

Du ansöker om bostadsbidrag genom att fylla i en särskild blankett. Det finns olika blanketter, en för dem som bor i en hyrd bostad eller en bostad med bostadsrätt, en för dem som bor i ett eget småhus.

Blanketterna är dessutom anpassade efter om det är en eller två sökande.

Det är viktigt att du fyller i ansökan rätt och bifogar de handlingar som behövs. Om ansökan är komplett kan Försäkringskassan snabbare fatta beslut i ditt ärende.

Makar och sambor ska lämna in gemensam ansökan, som båda skrivit under.

Om du redan har bostadsbidrag men flyttar ihop med någon eller byter bostad måste du lämna in en ny ansökningsblankett för att få rätten till bostadsbidrag prövad.

Länk till bostadsbidragsblanketter

Anmäl förändringar!

Du som får preliminärt bostadsbidrag måste snarast anmäla alla förändringar som kan påverka bidragets storlek. Det gäller även ersättning som betalas ut av Försäkringskassan.

Du måste anmäla om

 • din inkomst eller förmögenhet ökar
 • du flyttar till en annan bostad
 • du flyttar ihop med någon
 • du separerar eller skiljer dig från din make
 • du separerar från din sambo
 • ett barn flyttar
 • ett barn över 18 år inte längre får studie hjälp eller förlängt barnbidrag
 • din bostadskostnad minskar.

Du kan ringa till Försäkringskassan eller använda den särskilda blankett som finns för anmälan om ändring av bostadsbidrag. Du får då ett nytt beslut om preliminärt bostadsbidrag för de månader som återstår av den tidigare bestämda tolvmånadersperioden. Även om bidraget upphört under året måste du anmäla om din inkomst eller förmögenhet ökar.

Tänk på att anmäla förändringar snabbt. Ditt bostadsbidrag kan nämligen ändras tidigast från och med den månad som Försäkringskassan tar emot din ansökan. Ett undantag finns. Om din hyra eller bostadsrättsavgift höjs retroaktivt kan du få bidraget ändrat från och med den månad då hyran eller avgiften höjdes. Då måste du lämna in en ansökan om ändring inom en månad från det du fick reda på höjningen.

Jämkning av bostadsbidraget vid inkomsthöjning

Om du anmäler en högre inkomst, jämkas (minskas) ditt preliminära bostadsbidrag resten av kalenderåret. Det görs för att det preliminära bidraget så nära som möjligt ska motsvara det slutliga bidraget.

Preliminärt bostadsbidrag

Efter att du ansökt om bostadsbidrag får du ett skriftligt beslut från Försäkringskassan. I beslutet ser du om du har beviljats preliminärt bostadsbidrag och i så fall hur stort det blir. Där står också vilka uppgifter som beslutet grundar sig på. Beräknas ditt preliminära bostadsbidrag till lägre belopp än 100 kronor per månad har du inte rätt till något bidrag. Bidraget betalas ut med ett belopp som avrundas nedåt till jämna hundratal kronor.

Preliminärt bostadsbidrag kan du få tidigast från och med den månad som Försäkringskassan tar emot din ansökan. Du får bidraget som längst för tolv månader. Sedan måste du ansöka på nytt för att få din rätt till bostadsbidrag prövad.

Slutligt bostadsbidrag

Ditt slutliga bostadsbidrag bestäms drygt ett år efter utgången av det kalenderår som du fått preliminärt bostadsbidrag. Det innebär att preliminärt bidrag för 2004 fastställs slutligt i början av 2006.

Det slutliga bostadsbidraget bestäms utifrån den taxerade inkomsten med vissa tillägg och avdrag. Årsinkomsten anses jämnt fördelad över året.

Försäkringskassan gör en jämförelse mellan det preliminära bidrag som du tidigare fått och det slutliga bostadsbidrag som nu ska fastställas. Du får ett meddelande om jämförelsen och om de uppgifter som ligger till grund för beräkningen. Du får tillfälle att yttra dig innan Försäkringskassan fattar ett slutligt beslut. I beslutet får du besked om ifall du får mer bostadsbidrag eller om du ska betala tillbaka vad som har betalats ut för mycket.

Har du fått för lågt preliminärt bidrag får du en tilläggsutbetalning med ränta. Har du fått för högt preliminärt bostadsbidrag, blir du skyldig att betala tillbaka det belopp du inte haft rätt till. Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket måste du dessutom betala en avgift. För att undvika ett återkrav är det därför viktigt att du är noga med dina uppgifter i ansökan och anmäler eventuella förändringar. Men även om du anmäler förändringar kan du i vissa fall bli skyldig att betala tillbaka det belopp du inte haft rätt till. Det kan till exempel inträffa om din inkomst blivit högre efter det att bidrag inte längre betalas ut.

Lägsta belopp för utbetalning respektive återbetalning är 1 200 kronor.

Förtida återbetalning

Om du själv upptäcker att din inkomst är för lågt beräknad och att du fått för mycket i preliminärt bostadsbidrag, kan du göra en förtida återbetalning. Kontakta i så fall Försäkringskassan. Betalar du senast den 30 september året efter att du fått bidraget blir du befriad från den avgift som du annars får betala på återbetalningsbeloppet.

Utbetalning

Bostadsbidraget betalas ut den 27:e varje månad. Om den dagen är en lördag, söndag eller helgdag betalas bidraget ut vardagen före den 27:e.

Beloppet betalas ut till den som ansökt om bidraget. Makar eller sambor ska ange på ansökan till vem bidraget ska betalas ut.

Bidraget sätts in på bankkonto, postgirokonto eller personkonto. Du anger på ansökan vilket konto bidraget ska sättas in på. Bostadsbidraget är skattefritt.

Missnöjd med beslutet

Om du inte är nöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Är du inte heller nöjd med det nya beslutet kan du överklaga först till länsrätt, sedan till kammarrätt och slutligen till Regeringsrätten. Upplysningar om hur man begär omprövning och överklagar beslut får du i beslutet från Försäkringskassan. Du kan också vända dig till Försäkringskassan för närmare upplysningar.

Hembesök

Försäkringskassan får göra hembesök hos dig för att bedöma om du har rätt till bostadsbidrag. Ytterligare information finner du under Rätt beslut – Rätt ersättning.

Bostadsbidragsregister

Uppgifter som lämnas i en ansökan om bostadsbidrag kommer att behandlas i Försäkringskassans datasystem.

Räknas du som bosatt i Sverige och kan du få bostadsbidrag?

Den som bor och/eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad i en bosättningsbaserad och en arbetsbaserad del. Den här informationen handlar om bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar som är en bosättningsbaserad försäkringsförmån.

För att du ska anses vara bosatt i Sverige och omfattas av den bosättningsbaserade försäkringen ska du enligt huvudregeln vistas i Sverige längre tid än ett år. Om du flyttar från Sverige upphör den bosättningsbaserade försäkringen från och med den dag du inte längre bedöms vara bosatt i Sverige.

Det finns särskilda regler för studerande, biståndsarbetare, statsanställda, diplomater och deras familjemedlemmar.

Observera att du ska anmäla till Försäkringskassan om du bosätter dig i Sverige utan att vara folkbokförd. Om du tänker lämna Sverige och bosätta dig i annat land ska du anmäla detta till Försäkringskassan eftersom vistelsen utomlands kan påverka din rätt till bostadsbidrag. För att du ska ha rätt till ersättning måste du även uppfylla de regler för bostadsbidrag som finns.

Hushållet

Makar och sambor

Makar ska ansöka om bostadsbidrag gemensamt. Om du är gift men söker bostadsbidrag som ensamstående måste du visa att du inte bor tillsammans med din make.

Även sambor ska söka gemensamt, eftersom de jämställs med makar om de

 • har eller har haft barn tillsammans
 • är folkbokförda på samma adress.

Med sambor menas två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

Barnfamiljer

Barnfamiljer delas in i

 • barnfamiljer med barn som bor hemma
 • barnfamiljer med barn som bor hemma ibland.

Barn får räknas in i hushållet till och med den månad då det fyller 18 år. Barn över 18 år får räknas med om det får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Barn som bor hemma

En barnfamilj med hemmavarande barn har rätt till både bidrag för bostadskostnaden och särskilt bidrag för hemmavarande barn. Med hemmavarande barn menas barn som

 • du har vårdnaden om och som bor hemma hos dig. Vid gemensam vårdnad är barnet hemmavarande hos den förälder som det är folkbokfört hos
 • är 18 år eller äldre och bor hemma hos dig samt får studiehjälp eller förlängt barnbidrag
 • studerar på grund- eller gymnasieskola på annan ort men bor hemma under loven (detta gäller också barn som bor utanför hemmet på grund av vård)
 • är placerat i familjehem hos dig under minst tre månader.

Är du förälder till ett barn som är under 18 år och som är placerat i familjehem eller i hem för vård eller boende, kan du få räkna barnet som hemmavarande om det finns särskilda skäl.

Barn som bor hemma ibland – umgängesbarn

Om ditt barn bor hos dig ibland men inte är folkbokfört hos dig, kan du få bidrag för bostadskostnaden men inte särskilt bidrag för hemmavarande barn.

Barnet ska bo hos dig periodvis och med viss regelbundenhet. Om du umgås med barnet bara någon gång per år exempelvis för att barnet bor utomlands, bör umgänget omfatta en längre tidsperiod. För att barnet ska anses bo hos dig ibland bör det vistas hos dig minst 30 dagar per år. Dessutom måste du bo i en bostad med minst två rum och kök eller kokvrå. Bostadsytan ska vara minst 40 kvadratmeter.

Bostadsbidrag vid barns dödsfall

Om ett barn avlider kan familjen ha rätt till bostadsbidrag sex månader efter dödsfallet. Bidraget beräknas på samma vis som om barnet funnits i familjen.

Ungdomar utan barn

Ungdomar utan barn som är ensamstående eller makar/sambor kan få bidrag för bostadskostnaden. För att få bidrag ska du ha fyllt 18 år men inte 29 år. Makar/sambor kan få bidrag så länge båda är under 29 år.
Makar eller sambor utan barn kan inte få bidrag för bostadskostnaden om någon i hushållet får bostadstillägg (BTP) enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. eller har sökt sådant bostadstillägg men inte får det på grund av för hög inkomst.

Inkomsten

Den inkomst som används för beräkning av bostadsbidraget kallas bidragsgrundande inkomst. Den beräknas med utgångspunkt i

 • inkomst av tjänst
 • inkomst av näringsverksamhet
 • inkomst av kapital
 • vissa övriga inkomster

Det är överskottet i varje inkomstslag som ligger till grund för beräkningen av bidragsgrundande inkomst. Även hushållets förmögenhet påverkar bostadsbidraget.

Preliminärt bostadsbidrag beräknas efter en uppskattad inkomst för ett helt kalenderår, det vill säga från den 1 januari till den 31 december. Årsinkomsten anses jämnt fördelad över året. Det är i princip den inkomst som du tar upp i din självdeklaration, men med vissa tilllägg och avdrag.

Du ska noga uppskatta din inkomst när du söker bostadsbidrag. Det preliminära bidraget ska så nära som möjligt motsvara det slutliga bidraget. Detta beräknas i efterhand när skattemyndigheten har fastställt din inkomst för kalenderåret.

När du söker bostadsbidrag måste du göra en uppskattning av inkomsten för hela det kalenderår som du söker bidrag för. Om du ansöker senare än januari måste du ta med all inkomst som du redan har fått och lägga till den inkomst du beräknar att få under resten av kalenderåret. Ska det preliminära bidraget beräknas för en period på tolv månader som sträcker sig över ett årsskifte, till exempel april – mars, ska du uppskatta din totala inkomst dels för hela det kalenderår som du gör din ansökan, dels för hela nästa kalenderår.

Inkomst av tjänst

Bidragsgrundande inkomst av tjänst är samma inkomst som du ska ta upp under den rubriken i din självdeklaration. Inkomst av tjänst kan exempelvis vara lön tillsammans med skattepliktiga förmåner som hör till lönen (semesterersättning, reseersättning, sjukvårdsförmåner, fri bil med mera) samt skattepliktiga sociala förmåner (sjukpenning, föräldrapenning, vårdbidrag, pensioner med mera).

Du får göra samma avdrag för kostnader som i självdeklarationen. Det kan gälla kostnader för resor till och från arbetet, vid tjänsteresor och dubbel bosättning samt för verktyg, skyddskläder och skyddsutrustning.

Exempel

Du bor tillsammans med ett barn och blir arbetslös i maj. När ansökan om bostadsbidrag ska fyllas i måste du uppskatta bidragsgrundande inkomst för hela kalenderåret. Under januari – april har du arbetat heltid med en månadslön på 18 000 kronor. Semestertillägg och andra skattepliktiga förmåner beräknar du till 3 200 kronor. Till och med april har din inkomst varit 75 200 kronor.

Arbetslöshetsersättning kommer att betalas ut från och med maj månad. Du beräknar ersättningen till 99 500 kronor för perioden maj – december. Dessutom räknar du med att få 5 300 kronor i kapitalinkomster. Den bidragsgrundande inkomsten beräknas så här:

75 200 kr (januari – april) + 99 500 kr (maj – december) + 5 300 kr = 180 000 kronor.

Fördelad på 12 månader blir inkomsten i genomsnitt 15 000 kronor varje månad.

Inkomst av näringsverksamhet (eget företag)

Beräkningen av bidragsgrundande inkomst av näringsverksamhet görs som i deklarationen men med följande justeringar.

Överskottet eller underskottet ÖKAS med:

 • utgift för egen pension upp till ett halvt basbelopp
 • avsättning till periodiseringsfond
 • avsättning till expansionsfond
 • underskott från tidigare beskattningsår.

Överskottet eller underskottet MINSKAS med:

 • återföring från periodiseringsfond
 • minskning av expansionsfond.

Bidragsgrundande inkomst av näringsverksamhet ska uppskattas till ett belopp som motsvarar den inkomst (beräknad enligt ovan) som du räknar med att få under det eller de kalenderår som du söker bidrag för. Inkomsten ska alltid beräknas till ett belopp som är minst lika högt som den inkomst av näringsverksamhet som fastställts vid det senaste taxeringsbeslutet. Om du visar att det finns särskilda skäl kan inkomsten uppskattas till lägre belopp.

Inkomst av kapital

Både din egen och dina barns kapitalinkomst räknas med som bidragsgrundande inkomst. Inkomst av kapital är bland annat ränta på bankmedel och obligationer, utdelning på aktier, inkomst vid uthyrning av privatbostad och kapitalvinst vid försäljning av fastighet eller bostadsrätt. Även kapitalvinst vid försäljning av aktier och fondandelar är inkomst av kapital.

När du deklarerar får du göra avdrag för skuldräntor, omkostnader och förvaltningskostnader. Vid beräkning av bidragsgrundande inkomst har du inte rätt till några sådana avdrag.

Hemmavarande barns inkomst av kapital ska räknas med. Det gäller inte barn som är placerat i familjehem hos dig. Det är bara inkomst över 1 000 kronor per år och barn som räknas med i den bidragsgrundande inkomsten. När makar/sambor söker bostadsbidrag gemensamt delas barns kapitalinkomst lika mellan de sökande. Det gäller även om endast en av dem har vårdnaden om barnet.

Övriga inkomster

Följande inkomster ingår också i den bidragsgrundande inkomsten:

 • Utlandinkomst
 • Studiemedel i form av studiebidrag utom den del som avser tilläggsbidrag
 • Rekryteringsbidrag utom den del som avser tilläggsbidrag
 • Stipendier över 3 000 kronor per månad

Förmögenhet

Om du eller dina barn har förmögenhet kan bostadsbidraget minska. Beräkning av förmögenhet görs enligt lagen om statlig förmögenhetsskatt, men när det gäller bostadsbidrag påverkas bidraget redan när den skattepliktiga förmögenheten överstiger 100 000 kronor. Med förmögenhet menas de tillgångar minus skulder som du beräknar att ha vid slutet av det eller de år som du söker bostadsbidrag för.

Som förmögenhet räknas exempelvis bankmedel, aktier, obligationer, fritidshus, bilar och båtar. Fastighet som du bor i och som du får bostadsbidrag för, räknas inte med och inte heller dina skulder med säkerhet i den egendomen. Om hushållets samlade förmögenhet är större än 100 000 kronor, ska den bidragsgrundande inkomsten ökas med 15 procent av förmögenheten över 100 000 kronor. Förmögenheten avrundas först nedåt till helt tiotu-sental kronor, till exempel från 118 000 till 110 000 kronor.

Det är bara hemmavarande barns förmögenhet som påverkar bostadsbidraget. Den del av barns förmögenhet som beror på att barn fått ersättning på grund av kroppsskada eller kränkning ska inte räknas med. Inte heller ersättning från försäkring med anledning av skada som barnet fått genom olycksfall eller sjukdom.

För makar/sambor fördelas tillägget för barns förmögenhet lika på de sökande. Det gäller även om endast en av dem har vårdnaden om barnet. Tillägg för makars eller sambors för-mögenhet fördelas mellan de två i förhållande till storleken av var och ens förmögenhet.

Bostadskostnaden

För att få bidrag för bostadskostnaden måste du bo i en egen bostad där du är folkbokförd. Med egen bostad menas en bostad som du hyr eller äger. Om det finns särskilda skäl får du bidrag för en bostad där du inte är folkbokförd. Om du hyr rum i någon annans bostad har du inte rätt till bidrag för bostadskostnaden om den som äger eller innehar hyresrätten till bostaden själv bor i den permanent eller tidvis. Du kan däremot ha rätt till det särskilda bidraget för hemmavarande barn.

Hyr du en bostad i andra hand kan du få bidrag för bostadskostnaden bara om du har ett skriftligt hyresavtal. Det krävs också att hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd har godkänt uthyrningen. Bostadskostnaden beräknas på skilda sätt för olika boendeformer.

Hyrd bostad

Bor du i en hyrd bostad får du som bostadskostnad räkna med den avtalade hyran inklusive uppvärmning och de avgifter som avser bostaden och som ingår i hyran. Ingår hushållsel, dras den kostnaden av enligt schablon. Om kostnader för uppvärmning, vatten och avlopp eller sophämtning inte ingår i hyran, läggs kostnaden till enligt schablon.

Hyr du en bostad med kooperativ hyresrätt får du också räkna med 70 procent av räntan på lån till insats eller liknande kapitaltillskott.

Hyr du en möblerad bostad görs avdrag för möbelkostnaden om den ingår i den avtalade hyran.

Bostadsytan för en hyrd bostad är den boyta som står i kontraktet. Saknas uppgiften ska du på annat sätt styrka hur stor bostadsytan är.

Egen bostad med bostadsrätt

Bor du i egen bostad med bostadsrätt får du som bostadskostnad räkna årsavgiften inklusive uppvärmning samt de avgifter som avser bostaden och som ingår i årsavgiften. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad av enligt schablon. Om kostnader för uppvärmning, vatten och avlopp eller sophämtning inte ingår i årsavgiften, läggs kostnaden till enligt schablon.

Räntekostnad för lån som du tagit för köp eller förbättringar av bostadsrätten får du räkna med till viss del. Förutsättningen är att bostadsrätten lämnats som säkerhet för lånet. Hela räntekostnaden minskas först med 3 procent av den skuld som räntan beräknats på. 70 procent av det resterande räntebeloppet får därefter räknas med som bostadskostnad.

Bostadsytan för en bostadsrätt är den boyta som står i avtalet om överlåtelse av bostads-rätten. Saknas uppgiften ska du på annat sätt styrka hur stor bostadsytan är.

Eget småhus

Bor du i eget småhus får du som bostadskostnad räkna med fastighetsskatt samt 70 procent av eventuell tomträttsavgäld. Du får också räkna med uppvärmningskostnader och övriga driftskostnader enligt schablon.
Har du lån med säkerhet i fastigheten får du räkna med en viss del av räntekostnaden. Hela räntekostnaden minskas först med 3 procent av den skuld som räntan beräknats på. 70 procent av det resterande räntebeloppet räknas därefter med som bostadskostnad.

Småhusets bostadsyta är den yta som fastställts som boyta enligt senaste fastighetstaxeringen. Saknas uppgiften ska du på annat sätt styrka hur stor bostadsytan är.

Är ditt småhus inrättat som bostad för två familjer får du bara räkna med så stor del av den totala bostadskostnaden som motsvarar din egen bostadsyta. Du måste styrka hur stor din egen bostadsyta är.

Eget småhus på lantbruksenhet

Bor du i eget småhus på lantbruksenhet får du som bostadskostnad bara räkna med kostnader som hör till bostadsfastigheten (bostadsbyggnad inklusive tomtmark).

Arrenderat småhus på lantbruksenhet

För arrenderat småhus på lantbruksenhet får du räkna med arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark. Om uppvärmning och övrig drift inte ingår i arrendeavgiften räknas dessa kostnader med enligt schablon.

Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet

Bor du i andelshus eller egen flerfamiljsfastighet beräknas bostadskostnaden till ett belopp som enligt vissa normer utgör genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden.

Fri bostad

Har du fri bostad är bostadskostnaden samma som gäller vid värdering av fri bostad vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.

Minskning av bostadskostnad

Har du barn över 20 år som bor i ett eget rum hemma hos dig, minskas din beräknade bostadskostnad. Det gäller inte barn som får studiehjälp eller förlängt barnbidrag. Bostadskostnaden minskas också om du hyr ut rum eller om någon annan person än make/sambo och barn bor i bostaden. Bostadsytan och bostadskostnaden minskas med så stor del av ytan och kostnaden som anses svara mot den del av bostaden som barnet eller personen disponerar. Beräkningen görs enligt en fastställd schablon.

Driver du näringsverksamhet i bostaden minskas bostadskostnaden. Hur stor minskningen blir beror på hur stor del av bostadsytan som används för näringsverksamheten.

Begränsning av bostadsyta

Ytgränser

Antal Barn Största bostadsyta
1 80 m2
2 100 m2
3 120 m2
4 140 m2
5 eller fler 160 m2

För barnfamiljer finns garantinivåer för bostadskostnaden. Hushållet får räkna med bostadskostnader upp till garantinivån, dock högst den faktiska bostadskostnaden. Garantinivån är- 3 000 kronor för hushåll med ett barn.

 • 3 300 kronor för hushåll med två barn,
 • 3 600 kronor för hushåll med tre barn,
 • 3 900 kronor för hushåll med fyra barn och
 • 4 200 kronor för hushåll med fem eller fler barn.

För hushåll som bara har umgängesbarn finns också en lägsta ytgräns. För att få bostadsbidrag måste du då ha en bostadsyta på minst 40 kvadratmeter. Bostaden måste dessutom bestå av minst två rum och kök eller kokvrå.

Största bidragsgrundande bostadsyta för ungdomar utan barn är 60 kvadratmeter.

Är någon i familjen funktionshindrad kan bostadsbidrag beräknas på bostadskostnader som svarar mot hela bostadens yta även om den överstiger den fastställda ytgränsen.

Beräkning av bostadsbidrag

Bidrag för bostadskostnaderna är en viss procent av bostadskostnaden mellan en nedre och en övre gräns.
Om någon i familjen är funktionshindrad och därför behöver en dyrare bostad, kan bidrag för bostadskostnader beräknas på en kostnad som är 240 kronor högre än den övre gränsen.

Den som har hemmavarande barn har också rätt till särskilt bidrag för barnen. Storleken på bidraget beror på antalet hemmavarande barn.

Bostadsbidraget är inkomstprövat. Det gäller både bidraget för bostadskostnader och det särskilda bidraget för hemmavarande barn. En bidragsgrundande inkomst över ett visst belopp minskar det maximala bostadsbidraget.

Barnfamiljer

Har du hemmavarande barn eller umgängesbarn får du själv svara för bostadskostnaderna upp till 2 000 kronor per månad. Är du under 29 år och har enbart umgängesbarn är motsvarande gräns 1 800 kronor. Har du högre bostadskostnader kan du få bidrag upp till en övre gräns som varierar med antalet hemmavarande barn och umgängesbarn.

I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden du kan få bidrag för.

Antal Barn Bostadsbidrag:
75% av bostads-
kostnaden mellan
Bostadsbidrag:
50% av bostads-
kostnaden mellan
1 2.000 – 3.000 4.000 – 5.300
2 2.000 – 3.300 3.300 – 5.900
3 eller fler 2.000 – 3.600 3.600 – 6.600

Har du hemmavarande barn får du också särskilt bidrag för barnen. I tabellen nedan visas hur stort det särskilda bidraget är.

Antal Barn Särskilt bidrag för
hemmavarande barn
1 600
2 900
3 eller fler 1.200

Maximalt bostadsbidrag är bidraget för bostadskostnader och det särskilda bidraget. Bidraget blir lägre om du har inkomster över visst belopp.

Är du ensamstående med barn minskas det årliga bidraget med 20 procent av den del av inkomsten som överstiger 117 000 kronor. För makar/sambor med barn gäller individuella inkomstgränser. Det innebär att det årliga bidraget minskas med 20 procent av den del av vardera makens/sambons inkomst som överstiger 58 500 kronor.

Ungdomar utan barn

Ungdomar utan barn kan få bidrag för de bostadskostnader som överstiger 1 800 kronor per månad.
Bidrag kan betalas ut till en övre gräns på 3 600 kronor.

I tabellen nedan visas hur stor del av bostadskostnaden som du kan få bidrag för. Bostadskostnaden anges i kronor per månad.

Det maximala bostadsbidraget för ungdomar utan barn är alltså det beräknade bidraget för bostadskostnader. Inkomst över visst belopp reducerar det maximala bostadsbidraget på följande sätt.

Är du ensamboende minskas det årliga bidraget med en tredjedel av den del av inkomsten som överstiger 41 000 kronor. För makar eller sambor utan barn minskas det årliga bidraget med en tredjedel av den del av hushållets sammanlagda inkomst som överstiger 58 000 kronor.

Bostadsbidrag:
75% av bostads-
kostnaden mellan
Bostadsbidrag:
50% av bostads-
kostnaden mellan
1.800 – 2.600 2.600 – 3.600

Ytterligare Information Om Bostadsbidrag

Ytterligare information kan du få hos Försäkringskassan och på www.forsakringskassan.se.

Reglerna finns utförligt beskrivna i Vägledning 2004:10 Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar. Den finns på www.forsakringskassan.se Under ”Om försäkringskassan” – ”Självbetjäning” – ”Ladda ner vägledningar”.

Källa: Försäkringskassan

1 stjärna2 stjärnor3 stjärnor4 stjärnor5 stjärnor
Laddar ... Laddar ...

4 kommentarer

 • Malik skriver:

  Hej kära!
  Jag bor i en lgh med 2 barn och fick 1500 kr på bostadsbildra tidigare.
  den tidenägg jag 1 bil.

  Nu ägg jag
  2 bilar mellan 10,000 – 20,000 kr
  1 bil 500 kr

  Frågan är kommer försäkring ta bort eller sänka ner på mina bostadsbidrag????

  Jätter nyfiken och tack för svar.

 • farzaneh skriver:

  hej!

  Jag bor i en lgh med 2 barn, ena är över18 år. Nuvarande bostadbidrag är 700 kr/mån.

  Tänkte skaffa en bra men begagnad bil med avbetalning, ville veta om detta kommer påverka bostadsbidraget.

  Min inkomst efter skatt hamnas på 12.000 kr och min hyra ligger på 5772kr/mån.

  tackar redan för svaret

 • Magnus Karlsson skriver:

  Hej!

  Varför är det endast ungdomar under 29 år som kan söka bostadsbidrag. För oss lite äldre med utbildning och erfarenhet men trots detta blivit ”utestängda” från arbetsmarknaden (ibland helt utan anledning också) och därmed varken har ersättning från A-kassa, arbete, (förmodligen ej försörjningsstöd heller pga ”betalning för att sluta mitt arbete” av arbetsgivaren.

  Dessutom har vi kanske heller inte fått känna lyckan och glädjen av att ha en egen familj att ta hand om eller ha några egna barn. Varför skall vi (jag) inte ha någon rätt i samhället.

  Så vitt jag kan förstå så har ungdomar ganska stora möjligheter med studiebidrag, studielån, möjligheter att tjäna pengar vid sidan av, (arbeten inom, via högskolor mm.)

  Jag vill ha en förklaring och den skall vara bra!

  Tack på förhand!

  Magnus Karlsson

  PS! Jag är en man på 37 år boende i en 4:A på Friskväderstorget, Biskopsgården, Göteborg. Min hyra för denna hyresrätt är 7400 kr.
  Fastighetsbolaget Biskopsgården KB, Fastighetsförvaltare Newsec Oskäligt hög – Ja, men trots det skall ju inte min rätt till ersättning försvinna för att min hyra är hög. Det borde ju snarast göra ersättningskravet rimligare!

  PS! Denna fråga gäller inte enbart Er instans utan även övriga bidragsgivande enheter i landet.

 • Rizla skriver:

  Hej!

  Vi är en ung familj med 1 barn som är 1 år, vi kommer flytta in hos en kompis o dela på hyran (inboende). Har vi rätt till bostadbidrag eller annan slags bidrag/tillägg?

  Tack på förhand

  MvH Rizla

LÄMNA EN KOMMENTAR

« Tillbaka till textkommentarer